Vedtægter

FOR VANDRÅDET FOR VANDVÆRKER I VIBORG KOMMUNE

§ 1 – Navn og hjemsted

Udvalgets navn er “Vandrådet for Vandværker i Viborg Kommune”, nedenfor forkortet til vandrådet.
Dets hjemsted er Viborg Kommune.
Adresse for Vandrådet er hos den til enhver tid siddende formand.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i Viborg Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandforsyning i det åbne land, vandanalyser, deltagelse i koordinationsforum etc.

Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing etc.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Medlemmer

Ethvert alment vandværk i Viborg Kommune er berettiget til at blive tilsluttet Vandrådet.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel. Således udmeldte medlemmer har intet økonomisk krav på vandrådet.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er vandrådets øverste myndighed i alle dets anliggender.

Repræsentantskabet består af 1 repræsentant for hvert vandværk. Repræsentanterne udpeges af vaandværkernes bestyrelser.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan deltage i Repræsentantskabets møder uden stemmeret.

Repræsentantskabet afholder normalt et årligt møde i april måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen elektronisk eller ved brev til formændene for de tilsluttede vandværker med mindst to ugers varsel.

Dagsorden skal medfølge indkaldelsen.

På repræsentantskabsmødet i april aflægger formanden årsberetning og endvidere forelægges det af bestyrelsen og revisoren underskrevne regnskab for det forløbne år med status pr. 31. december til godkendelse. Eventuelle forslag til behandling skal tilsendes formanden skriftligt senest den 10. marts.

Kassereren udarbejder og fremlægger et budgetforslag på repræsentantskabsmødet.

Punkter til dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af revisor
  3. Årsberetning
  4. Regnskab/budget
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når repræsentanterne fra mindst 10% af medlemsvandværkerne, dog mindst 8 stk., til vandrådets formand indgiver skriftlig begæring derom, ledsaget af forslag til dagsorden. Sådanne møder, som skal afholdes senest 6 uger efter indgivelsen af begæringen, indkaldes af bestyrelsen på samme måde som det ordinære repræsentantskabsmøde.

Der føres protokol over forhandlinger på repræsentantskabsmøderne, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Afstemninger

Hvert vandværk har 1 stemme.

Møderne ledes af en af mødet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i vandrådets vedtægter eller dets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er repræsentantskabsmødet ikke beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen, såfremt mindst 2/3 af de på mødet afgivne stemmer er for forslaget, inden 6 uger indkalde til et nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antal fremmødte.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Regnskab

Årskontingent fastsættes af repræsentantskabet. Kassereren udsender kontingentopkrævning senest 3 uger efter generalforsamlingen. Kontingentet skal betales senest en måned efter modtgelsen af opkrævningen. Samtidig skal hvert vandværk oplyse sit medlemsantal, udpumpet vandmængde (m³) for sidste kalenderår samt størrelsen af indvindingstilladelsen.

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassebeholdningen indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.

I den udstrækning kontingentindtægterne ikke kan dække de med vandrådets arbejde forbundne udgifter, kan der opkræves brugerbetaling.

Tilbage til top ↑

§ 7 – Bestyrelsen

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne i Repræsentantskabet for 2 år ad gangen, idet der hvert år på det ordinære Repræsentantskabsmøde, hvor der samtidigt vælges en suppleant, afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Den første bestyrelse samt suppleant vælges på det stiftende møde. Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i 2007 afgår således 3 medlemmer efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Der føres protokol over forhandlingerne. Kopi sendes til medlemmerne, senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Dokumenterede udgifter refunderes. Der kan antages lønnet medhjælp, hvis dette skønnes nødvendigt.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Tegningsret

Vandrådet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Opløsning

Vandrådet kan opløses jfr. de i §5 angivne afstemningsregler. Forinden endelig opløsning kan finde sted, skal der tages stilling til fordeling af Vandrådets formue.

Således vedtaget på det ordinære møde den 25. januar 2006.

Vandværkernes underskrifter 

Tilbage til top ↑

Forretningsorden for bestyelsen

§1:
Umiddelbart efter et repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

§2:
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes efter behov og normalt kl. 19.00 på Energi Viborg, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når det findes fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formanden foranlediger aftalt en dato for bestyrelsesmødet inden udsendelse af dagsordenen. Denne udsendes mindst 3 dage før mødet.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af to eller flere medlemmer skal ske senest fire dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger fra begæringens modtagelse.

§3:
Formanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møde fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og behørigt underskrives. Formanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutningerne bliver udført som besluttet. Protokollen oplæses på mødet, og der uddeles referat efter mødet. Ved formandens forfald vælger de mødende selv en for det pågældende møde fungerende mødeleder.

Dagsorden til de ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:
– gennemgang af beslutningerne fra sidste møde
– siden sidst v/formanden
– siden sidst v/kassereren, herunder orientering om økonomi
– eventuelt

§4:
Suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen, når et medlem har meddelt, at det udtræder, eller hvis et medlem uden gyldig grund er udeblevet fra 2 bestyrelsesmøder.

§5:
Udgifter betales over Energi Viborg. Bilagene fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§6:
Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal, foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær, udsættes sagen til næste møde.

Er alle stemmeberettigede til stede, bortfalder et forslag ved lige stemmetal.

Ved ændrede forudsætninger kan en bortfaldet sag altid genoptages ved senere møder.

Afgørelse kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden, med mindre sagen ikke tåler udsættelse til næste ordinære bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enstemmigt beslutter at optage sagen på dagsordenen.

En sådan sag iværksættes ikke, før fraværende medlemmer har modtaget kopi af mødereferatet.

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§7:
Denne forretningsorden skal altid være i overensstemmelse med de gældende vedtægter for Vandrådet for Vandværker i Viborg Kommune. Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter forslag, der vedtages på et bestyrelsesmøde og godkendes på de næste bestyrelsesmøde. Forretningsordenen oplæses hver år ved det konstituerende bestyrelsesmøde.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d.

 Tilbage til top ↑